Regulamin sprzedaży firmy Timber Agent S.C.

 

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień na towary, w których sprzedaży pośredniczy firma Timber Agent S.C (zwane dalej „Zamówieniami”) oraz ich realizacji.

§2

 1. Zamówienia mogą być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zakładce kontakty na stronie www.drewnokonstrukcyjne.eu
 2. Zamówienie powinno zawierać dokładną specyfikację zamówionego towaru ze wskazaniem zamawianych rozmiarów umieszczonych na stronach Firmy Timber Agent S.C w zakładce nasze produkty oraz ilości sztuk / paczek lub m3 oraz podaniem dokładnego adresu dostawy z uwzględnieniem dokładnego kodu pocztowego
 3. Złożenie Zamówienia przez Kupującego równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zdjęcia produktów prezentowane na stronie mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zamawianego produktu.

§3

 1. Timber Agent S.C potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez wystawienie faktury / pro-formy.
  pro-forma, obejmującej zadatek na poczet ceny Zamówienia i wskazanie przewidywanego terminu realizacji Zamówienia.
 2. Rozpoczęcie realizacja Zamówienia nastąpi od momentu opłacenia faktury pro forma i od tego dnia będą liczone wszelkie terminy realizacji Zamówienia.

§4

 1. Termin realizacji Zamówień może ulec zmianie za względu:
  a) Wydłużenie procesu produkcji, spowodowane w szczególności awarią maszyn produkcyjnych, deficytem surowca, sezonem urlopowym oraz innymi czynnikami uzależnione od funkcjonowania linii produkcyjnej producentów.
  b) Opóźnienie w realizacji dostawy spowodowane przez zewnętrzne firmy spedycyjne realizujące dostawę.
  c) Organizację transportów łączonych.
 2. W przypadku zmiany terminu Realizacja Zamówień z przyczyn o których mowa w ust. 1 Kupującemu nie przysługuje żądne
  roszczenie wobec Timber Agent S.C.

§5

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że producenci reprezentowani przez Timber Agent S.C na rynku polskim maja prawo do odmowy realizacji danego Zamówienia bez podania przyczyny.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Timber Agent S.C zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia przyjętego do realizacji.
 3. W przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia z przyczyn o których mowa w ust. 1 Kupującemu nie przysługuje żądne
  roszczenie wobec Timber Agent S.C, poza roszczeniem o zwrot wpłaconej zaliczki.
 4. Jeśli kupujący nie odbierze zamówionego towaru we wskazanym czasie przez sprzedającego lub odmówi jego przyjęcia, wpłacony zadatek przepada.

§6

 1. Wszystkie ceny podawane przez Timber Agent są cenami netto, do których doliczone zostaną wszelkie należności publicznoprawne,
  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podatek od towarów i usług.
 2. Do ceny zamówionych towarów doliczony zostanie koszt dostawy, który pokrywa Kupujący
 3. Przy każdej dostawie zamówionego towaru kupujący jest zobowiązany do organizacji własnego rozładunku dostarczonego zamówienia i przygotowania terenu oraz możliwości wjazdu 13,5m Tira z naczepą. Wszystkie koszty związane ze zmianą wielkości aut
  ze względu braku możliwości wjazdu 13,5m tira w podane miejsce przez kupującego wszelkie koszty zostaną naliczone dla zamawiającego.
 4. Koszt, o którym mowa w ust. 2 uzależniony jest od ilości zamówionych produktów oraz lokalizacji docelowej zamawianego towaru.
 5. Timber Agent S.C zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.
 6. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 5 uwarunkowana jest:
  a) Bieżącym kursem waluty EURO.
  b) Wzrostem cen surowca.
  c) Regulacją cen przez producentów realizujących dane Zamówienie.
  d) Zdarzenia losowe.

§7

 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania jakości oraz jego zgodności dostarczonego towaru przy jego rozładunku.
 2. Ewentualne uszkodzenia lub nieprawidłowości powinny być stwierdzone pisemnym protokołem, podpisanym przez przedstawiciela Kupującego i osobę, która dostarczyła towar – uwagi na cmr.
 3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć zdjęcia dokumentujące uszkodzenia opisane w protokole.
 4. Reklamacje, do których nie dołączono protokołu, o którym mowa w ust. 1 lub zdjęć, o których mowa w ust. 3 nie będą rozpatrywane.
 5. Kompletne reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od daty ich wpłynięcia pisemnie lub mailowo.
 6. Wszystkie nieprawidłowości nie zapisane na dokumencie dostawy nie będą uwzględniane.
 7. Odpowiedzialność Timber Agent S.C z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§8

Na żądanie Kupującego, złożone w terminie do 30 dni od otrzymania dostawy, Timber Agent S.C prześle mu drogą mailową wszelkiego rodzaju certyfikaty potwierdzające jakość oraz pochodzenie dostarczonego towaru.

§9

Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

§10

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia, na stronie internetowej.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są na dotychczasowych zasadach.
 4. Wszelkie certyfikaty producenta zostaną przesłane do zamawiającego tuż po dostawie na wyraźną pisemną prośbę zamawiającego w czasie składania zamówienia w formie otrzymanej od producenta tzn. certyfikat może być w języku angielskim / niemieckim lub ojczystym języku danego producenta.
 5. Firma Timber Agent S.C nie jest zobowiązana do przesłania przetłumaczonej dokumentacji certyfikatów na język Polski.

§11

Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Timber Agent S.C.

 

Pytania? Wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu doradzimy, odpowiemy na wszystkie pytania.